لیست خدمات و نرم افزار های قابل سفارش
#عنوانقیمتعملیات
1نرم افزار مبدل متون داس به ويندوز7000000 ریال افزودن به سبد خرید
2 نرم افزار مبدل متون ويندوز به داس7000000 ریال افزودن به سبد خرید
3 فونت بارکد600000 ریال افزودن به سبد خرید
5اشتراک یک ماهه مدیریت فایل با 500 مگابایت فضا و 30 کاربر1440000 ریال افزودن به سبد خرید
7نرم افزار آب بها1250000000 ریال افزودن به سبد خرید
8لایسنس یک ساله نرم افزار آب بها639360000 ریال افزودن به سبد خرید
9لایسنس شش ماهه نرم افزار آب بها319680000 ریال افزودن به سبد خرید
10لایسنس سه ماهه نرم افزار آب بها159840000 ریال افزودن به سبد خرید
11لایسنس یک ماهه نرم افزار آب بها53280000 ریال افزودن به سبد خرید
12لایسنس یک ساله سامانه های خدمات آنلاین205200000 ریال افزودن به سبد خرید
13لایسنس شش ماهه سامانه های خدمات آنلاین102600000 ریال افزودن به سبد خرید
14لایسنس سه ماهه سامانه های خدمات آنلاین51300000 ریال افزودن به سبد خرید
15لایسنس یک ماهه سامانه های خدمات آنلاین17100000 ریال افزودن به سبد خرید
16لایسنس یک ساله سامانه صدور قبض در محل194400000 ریال افزودن به سبد خرید
17لایسنس شش ماهه سامانه صدور قبض در محل97200000 ریال افزودن به سبد خرید
18لایسنس سه ماهه سامانه صدور قبض در محل48600000 ریال افزودن به سبد خرید
19لایسنس یک ماهه سامانه صدور قبض در محل16200000 ریال افزودن به سبد خرید