لیست خدمات و نرم افزار های قابل سفارش
#عنوانقیمتعملیات
1نرم افزار مبدل متون داس به ويندوز4000000 ریال افزودن به سبد خرید
2 نرم افزار مبدل متون ويندوز به داس4000000 ریال افزودن به سبد خرید
3 فونت بارکد300000 ریال افزودن به سبد خرید
5اشتراک یک ماهه مدیریت فایل با 500 مگابایت فضا و 30 کاربر800000 ریال افزودن به سبد خرید
7نرم افزار آب بها1250000000 ریال افزودن به سبد خرید
8لایسنس یک ساله نرم افزار آب بها355200000 ریال افزودن به سبد خرید
9لایسنس شش ماهه نرم افزار آب بها177600000 ریال افزودن به سبد خرید
10لایسنس سه ماهه نرم افزار آب بها88800000 ریال افزودن به سبد خرید
11لایسنس یک ماهه نرم افزار آب بها29600000 ریال افزودن به سبد خرید
12لایسنس یک ساله سامانه های خدمات آنلاین114000000 ریال افزودن به سبد خرید
13لایسنس شش ماهه سامانه های خدمات آنلاین57000000 ریال افزودن به سبد خرید
14لایسنس سه ماهه سامانه های خدمات آنلاین28500000 ریال افزودن به سبد خرید
15لایسنس یک ماهه سامانه های خدمات آنلاین9500000 ریال افزودن به سبد خرید
16لایسنس یک ساله سامانه صدور قبض در محل108000000 ریال افزودن به سبد خرید
17لایسنس شش ماهه سامانه صدور قبض در محل54000000 ریال افزودن به سبد خرید
18لایسنس سه ماهه سامانه صدور قبض در محل27000000 ریال افزودن به سبد خرید
19لایسنس یک ماهه سامانه صدور قبض در محل9000000 ریال افزودن به سبد خرید