آيا مي توانيم بدون درگير شدن با قوانين استنتاج  ومپوس و چاله هاي موجود در غار را بيابيم و به طلا دسترسي پيدا کنيم

شرح کامل

در بررسي غار ومپوس به اين نتيجه رسيدم که براي يافتن چاله ها و ومپوس ها با توجه به پرسپت ها مي توانيم به روش زير عمل کنيم

1.  از آنجايي که ابعاد غار  در ابتدا مشخص نيست  يک غار با مشخصات حداکتر ممکن  در نظر مي گيريم ( در اين مسئله با توجه به توافق حداکثر ابعاد 10 در 10 هستند)

مثال

const Max_H=10
Const MAx_W=10
 int  cave[MAX_H][MAX_W]

2. ثابت هاي رير را فرض مي کنيم

PIT=1 , WUMPUS=2

3. از آنجايي که وجود ومپوس و يا چاله خطرناک هستند . در ابتدا فرض مي کنيم همه خانه هاتي غار بجز خانه  شروع  داري ومپوس وچاله  است پس در ابتداي کار بجز خانه شروع تمام خانه ها را با  مقدار PIT+WUMPUS  مقدار دهي مي کنيم

 4. پرسپت را از برنامه محيط دريافت کنيد

5. در هر خانه با توجه به پرسپت داده شده وضعيت خانه هاي بالا ، پايين ، چپ ، راست و يا خود خانه اي که عامل در آن قرار دارد را به روش زير بروز درآوريد

الف ) اگر نسيم احساس نشده  وجود PIT  در خانه هاي بالا ، پايين ، چپ  و راست  عامل را از بين ببريد

ب ) اگر بو احساس نشده  وجود WUMPUS  در خانه هاي بالا ، پايين ، چپ و  راست  عامل را از بين ببريد

ج) اگر  درخشش احساس شده  طلا را برداريد و با يک تابع هيورستيک بهترين مسير برگشت را از ميان حانه هاي امن بدست آورده و برگرديد.

د) اگر  صداي جيغ  شنيده شده مطمئن باشيد تيرتان به هدف خورده و ومپوس روبروي تان از بين رفته در اينصورت وجود ومپوس را در خانه  های روبروي تان را از بين ببريد

ه) اگر به ديواري خورديد که براي تان جديد است  ( ديواره سمت چپ و پايين غار از اول مشخص است )  ، ابعاد غار را با توجه به ديوار محدود کنيد تا بتوانيد در مراحل بعدي بهتر تصميم بگيريد .

6 . باتوجه به يک استراتژي  حرکت مناسب را انجام دهيد و مجددا به مرحله 4 برگرديد

لطفا اشکالات این روش را به ایمیل زیر مکتوب کنید  Info@aliarash.com  

حسن رضا آرش 25/4/1382