تعرفه هاي مشاوره ، آموزش ، پشتيباني و تبديل اطلاعات در سال 1390

 
 

بازگشت به صفحه قبل

تعرفه هاي مشاوره

تعرفه هاي مشاوره با توجه به نوع مشاور متفاوت مي باشد. در صورتي كه مشتري بخواهد از توان مشاوره گروههاي مختلف موجود در شركت همراه با تخصص و مدارك تحصيلي متفاوت بهره گيرد در اينصورت هزينه متوسط براي مشاوره با توجه به ميانگين مدارك مشاوران از مشتري اخذ مي گردد

 - هزينه مشاوره ماهانه براي هر كارشناس با مدرك ليسانس (175 ساعت مشاوره ) مبلغ 56.000.000 ريال برآورد مي گردد

 - هزينه مشاوره ماهانه براي هر كارشناس با مدرك فوق ليسانس (175 ساعت مشاوره ) مبلغ 63.000.000 ريال برآورد مي گردد

 - هزينه مشاوره ماهانه براي هر كارشناس با مدرك دكترا (175 ساعت مشاوره ) مبلغ 75.000.000 ريال برآورد مي گردد

 - هزينه مشاوره ساعتي هر كارشناس به كمك جدول زير و با توجه فرمول زير محاسبه و اخذ مي گردد. ( عدد بدست آمده به هزار ريال گرد مي كردد )

كل زمان مشاوره در ماه

 ضريب تعديل قيمت

كمتر از 30 ساعت 140
30 تا 50 ساعت 150
50 تا 60 ساعت 160
60 ساعت و بيشتر 170


هزينه مشاوره ساعتي = هزينه مشاوره ماهانه تقسيم بر
ضريب تعديل قيمت
 

 - در مواردي كه مشتري بخواهد از توان مشاوره گروهي استفاده نمايد مبناي تعرفه انتخابي ، متوسط مدرك افراد گروه مورد نظر مشتري مي باشد
براي مثال اگر يك شركت تركيبي از كارشناسان ليسانس ، فوق ليسانس و دكترا را با زمان كمتر از 30 ساعت در ماه تقاضا نمايد در اين صورت تعرفه بر اساس مدرك فوق ليسانس محاسبه و اخذ مي گردد
بنابراين هزينه مشاوره ساعتي مشاور به شرح ذيل اخذ مي گردد
1- مشاوره توسط كارشناس با مدرك ليسانس هرساعت 450.000 ريال
2- مشاوره توسط كارشناس با مدرك فوق ليسانس هرساعت 500.000 ريال
3- مشاوره توسط كارشناس با مدرك دكتري هرساعت 600.000 ريال
4- مشاوره توسط گروه كارشناسان با تركيبي از مدارك ليسانس، فوق ليسانس و دكتري هر ساعت 400.000 ريال

 

 - در مورد شركت ها / سازمانهايي كه ماهانه در حد چند ساعت  قرارداد مشاوره نياز دارند . قرارداد مشاوره به طور ساعتي منعقد و تعرفه ها  بر اساس تعرفه ساعتي اخذ مي شود 

 

براي مثال هزينه مشاوره تركيبي كارشناس ، فوق ليسانس و دكترا  معادل هزينه كارشناسي فوق ليسانس برآورد مي شود و اگر سازماني بخواهد فرضا 10 ساعت در ماه مشاوره بگيرد مبلغ مشاوره ماهانه بصورت زير بدست مي آيد

هزينه هر ساعت مشاوره =175 63.000.00÷175×140 = 500.000  (به هزار ريال روند شده )

هزينه ماهانه مشاوره = 10 * 500.000 = 5.000.000 يا به عبارتي 500 هزار تومان در ماه

همين هزينه براي كارشناس ليسانس برابر 4.500.000 و براي كارشناس با مدرك دكترا برابر 6.000.000 ريال

 

تعرفه هاي آموزش

 در حال حاضر به ازاي هر جلسه 2 ساعته آموزش پرسنل شركت ها و سازمانها مبلغ 1.250.000 ريال به عنوان هزينه دريافت مي شود.

در قراردادهاي آموزش براي شركت ها و سازمانهايي كه خارج از مشهد و يا در استان ديگري مي باشند . علاوه بر دريافت هزينه آموزش هزينه هاي اياب و ذهاب و پذيرايي و تامين محل استراحت كارشناسان از شركت / سازمان مربوطه اخذ مي گردد . هزينه اياب و ذهاب شامل هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما و ... مي باشد . همچنين در آموزش براي نقاط خارج ار مشهد تعداد جلسات در روز نبايد كمتر از 2 جلسه باشد

تعرفه هاي پشتيباني برنامه ها و ....

قرارداد پشتيباني با آن دسته از شركتها و يا سازمانهايي كه احتياج به پشتيباني تخصصي شركت دارند به طور سالانه منعقد مي گردد . مبلغ قرارداد با توجه به نوع پشتيباني مورد نظر مشتري متفاوت مي باشد ، ولي به طور معمول اين مبلغ معادل 20 درصد قيمت روز نرم افزار (مورد نظر براي پشتيباني ) در زمان عقد قرارداد نظر مي باشد . قرارداد شامل 2 نوع قيمت مقطوع و متغير  مي باشد قيمت مقطوع براي يكسال پشتيباني دريافت مي شود و در مواردي كه با توجه به درخواست شركت / سازمان احتياج به اعزام كارشناس به طور فوق العاده به محل مي باشد مبلغ متغير به قرارداد به ازاي هر روز ماموريت نيروي پشتيباني كه به محل اعزام مي شود دريافت مي شود . در حال حاضر اين مبلغ  1.250.000 به ازاي هر روز مي باشد

.

در قراردادهاي پشتيباني براي شركت ها و سازمانهايي كه خارج از مشهد و يا در استان ديگري مي باشند . علاوه بر دريافت 20 درصد مازاد بر مبلغ قرارداد هاي مشابه كه شركت در مشهد داشته باشد ،هزينه هاي اياب و ذهاب و پذيرايي و تامين محل استراحت كارشناسان از شركت / سازمان مربوطه اخذ مي گردد . هزينه اياب و ذهاب شامل هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما و ... مي باشد .

 

تعرفه هاي تبديل اطلاعات و داده هاي بانك هاي اطلاعاتي از داس به ويندوز و بالعكس

در تبديل داده ها و اطلاعات (تبديل فرمت ) مبناي تعيين هزينه ركوردهاي اطلاعاتي قابل تبديل مي باشد . كه با توجه به طول ركورد و تعداد ركوردهاي قابل تبديل هزينه تبديل اطلاعات معلوم مي گردد

1.5 * طول ركورد * تعداد ركورد  = هزينه تبديل به ريال

 در محاسبه طول ركورد فيلدهايي كه از نوع عددي مي باشند تاثيري ندارند و  به عنوان طول ركورد به حساب نمي آيند

 

همچنين امكان ارائه نرم افزار تبديل به مشتري هم وجود دارد . در حال حاضر نرم افزار تبديل براي فارسي داس به ويندوز كه بيشتر در تبديل داده ها از فرمت بانك اطلاعاتي فاكس پرو تحت داس به بانك اطلاعاتي اكسس و  SQL Server كاربرد دارد .2.500.000 ريال به مشتري عرضه مي گردد.

 

بازگشت به صفحه قبل

 

 

 

 شركت مهندسي رايانه گستر آرش - مديريت طرح و برنامه
مشهد ، قاسم آباد ، تربيت شمالي 7 ، مجتمع فجر ، بلوك 2 ، واحد 4 ، تلفن : 5225311 - 0511
Email: admin@are.ir , admin@aliarash.com