تعرفه هاي تحليل ،طراحي و برنامه نويسي نرم افزار در سال 1390

 
 

بازگشت به صفحه قبل

 

تحليل ،طراحي و برنامه نويسي نرم افزار

براي برآورد هزينه هاي مربوط به تحليل ، طراحي و برنامه نويسي يك نرم افزار روشهاي متفاوتي وجود  دارد كه هر شركت با توجه به تجربه و سليقه خود يك روش را براي محاسبه اين هزينه ها انتخاب و به كار مي بندد. در اين شركت دو روش براي بدست آوردن هزينه هاي مربوط به تحليل ،طراحي و برنامه نويسي نرم افزارها وجود دارد

 روش اول : برآورد هزينه بر حسب زمان مورد نياز فرآيند هاي تحليل ، طراحي و برنامه نويسي كل نرم افزار

روش دوم :  برآورد هزينه بر حسب تعداد فرمهاي ورودي و خروجي كه مي بايست در نرم افزار وجود داشته باشد

در روش اول بعد از محاسبه زمان كه معمولا به صورت روز كاري برآورد مي شود قيمت نرم افزار از طريق فرمول زير بدست مي آيد

 

 ... + هزينه هرروز كارشناس مربوط به فرآيند 2 *  تعداد روز فرآيند 2+ هزينه هر روز كارشناس مربوط به فرآيند 1 *  تعداد روزفرآيند 1= قيمت تمام شده نرم افزار

 

 در اين روش مي باست هزينه هاي مربوط به هر كارشناس به تفكيك مشخص و معلوم باشد. اما به طور كلي از هزينه متوسط هر روز به جاي استفاده از روش فوق استفاده مي شود. كه اين هزينه متوسط با توجه به نوع تخصص هاي بكار گرفته در هر شركت و سابقه پرسنل متفاوت است . بطورمثال هزينه متوسط هر روز كارشناسي فرآيندها در اين مجموعه مهندسي 1,250,000 ريال بر هر روز كاري كارشناسي برآورد مي شود

 

روز كاري كارشناسي : عبارت است از 8 ساعت كار مفيد كارشناسي كه ممكن است طول آن به اندازه 2 روز عادي و يا بيشتر  باشد

 

در روش دوم ( برآورد هزينه بر حسب تعداد فرمهاي ورودي و خروجي كه مي بايست در نرم افزار وجود داشته باشد) مي بايست ابتدا تعداد فرمهاي مورد نياز نرم افزار مشخص و معلوم گردد كه اين قضيه خود به معني انجام مقداري كار كارشناسي براي تحليل اوليه نرم افزار مي باشد . در اين روش بعد از محاسبه تعداد فرمها ( ورودي يا خروجي ) قيمت با استفاده از فرمول و به كمك جدول زيرمحاسبه مي گردد .

  بايد دقت نمود كه فرمها داراي ضريب پيچيدگي طراحي مي باشند و حداقل مي توان آنها را با توجه به تعداد المانهاي ورودي / خروجي به 4 دسته فرم معمولي ، فرم متوسط ،  فرم پيچيده و فرم خيلي پيچيده تقسيم بندي نمود كه به ترتيب  داراي ضرايب پيچيدگي 1و3/1و5/1, ...  مي باشند . اين ضريب مبناي محاسبه هزينه طراحي به كمك قيمت پايه هر فرم ساده مي باشد.

 

 مبناي تشخيص نوع فرم در فرمهاي ورودي تعداد ورودي و در فرمهاي خروجي كه به صورت جدول مي باشند تعداد ستونهاي جدول مي باشد . چنانچه يك فرم داراي  محاسبات بيش از حد معمول باشد . يك درجه به پيچيدگي آن اضافه مي شود 

نكته : چنانچه نرم افزاري كمتر از 15 فرم داشته باشد ، تعداد فرمهاي آن همان 15 فرم در نظر گرفته مي شود

 ... + هزينه توليد فرم   *  تعداد فرم + هزينه توليد فرم   *  تعداد فرم = قيمت تمام شده نرم افزار

 

هزينه توليد فرمها براساس جدول زير محاسبه مي شود ( اين هزينه ممكن است در شركت هاي مختلف متفاوت باشد .)

 

نوع فرم

تعداد ورودي / خروجي

 ساده

كمتر از 15

 متوسط

15 تا 22

 پيچيده

22تا 30

 خيلي پيچيده

 بيشتر از 30

 

نوع فرم

هزينه  ( ريال )

 ساده

2.500.000

 متوسط

3.250.000

 پيچيده

3.750.000

 خيلي پيچيده

 توافقي

 

بازگشت به صفحه قبل

 

 


شركت مهندسي رايانه گستر آرش - مديريت طرح و برنامه
مشهد ، قاسم آباد ، تربيت شمالي 7 ، مجتمع فجر ، بلوك 2 ، واحد 4 ، تلفن : 5225311 - 0511
Email: admin@are.ir , admin@aliarash.com